Adatkezelési nyilatkozat

ADATKEZELŐ

Név: Semmelweis Egyetem

Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26.

Levelezési cím, panaszkezelés: 1085 Budapest, Üllői út 26.

E-mail: csaladbarat@semmelweis-univ.hu

Weboldal: https://semmelweis.hu/csaladbarat

BEVEZETÉS

A Semmelweis Egyetem a Semmelweis Kártya Program keretében bocsájtja ki a Semmelweis Kártyát az Egyetem polgárai (kivéve az általános iskolai tanulók) számára.

A Semmelweis Kártya olyan egyedi azonosítóval, QR kóddal és vonalkóddal ellátott kártya, ami hozzáférést biztosít a program szolgáltatásaihoz és kedvezményeihez. Az Egyetem közalkalmazottjai és munkavállalói részére arany színű plasztik kártya, illetve virtuális kártya formában, aktív hallgatói és tanulói jogviszonnyal rendelkező polgárai részére pedig elsődlegesen virtuális kártya formában, és csak külön igény esetén kék színű plasztik kártya formában biztosítja a Semmelweis Kártyát. Az Egyetem polgára csak egy jogcímen kaphat Semmelweis Kártyát. A Semmelweis Kártya Program indulásakor kibocsájtott plasztik kártyákon feltüntetésre kerül az egyetemi polgár neve, a későbbiekben kibocsájtott kártyákon már nem kerül feltüntetésre. Az egyedi azonosító 13 számjegyből álló számsor, amit az adatfeldolgozó szolgáltató generál. Az egyedi azonosító generáláshoz személyes adatot nem vesz igénybe, azonban biztosítja a számsor egyediségét. A QR kód és a vonalkód ennek a 13 számjegynek a kódolt változata. Minden elfogadóhelyen az egyedi azonosítót leolvassák, a kártya érvényessége ennek alapján állapítható meg (kérdezhető le). A Semmelweis Kártya elkészültéről a felhasználó e-mail üzenetet kap, ami tartalmazza az első belépéshez szükséges linket és egy kezdeti PIN kódot. A PIN kód a felületen bármikor megváltoztatható. A Semmelweis Kártya Programban történő részvételhez a bejelentkezési felületen az egyetemi polgár megadja az e-mail címét VAGY az egyetemi azonosítóját (SAP SZTSZ, Neptun, Kréta azonosító) és a PIN kódját.

A Semmelweis Kártya nem gyűjti a felhasználások adatait (az igénybe vett szolgáltatásról, árról, a használat helyéről és dátumáról), kizárólag arra szolgál, hogy hozzáférést biztosítson a Semmelweis Kártya Program szolgáltatásaihoz és kedvezményeihez az arra jogosult részére.

A Semmelweis Egyetem elkötelezett polgárai személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az egyetemi polgárok információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Semmelweis Egyetem a személyes adatokat bizalmasan kezeli, megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, ami az adatok biztonságát garantálja. A Semmelweis Egyetem  (1085 Budapest, Üllői út 26.), valamint annak szerződéses adatfeldolgozója személyes vonatkozású adatokat (név, szervezeti egység, egyetemen belüli azonosító, e-mail cím) használ a Semmelweis Kártya Program rendszerüzemeltetéséhez. A Semmelweis Egyetem ezeket az adatokat a Semmelweis Kártya Program rendszerüzemeltetéséhez, a szolgáltatásokhoz és kedvezményekhez történő hozzáférés elősegítésére, valamint a Semmelweis Egyetem polgárainak címzett információk, ajánlatok, tájékoztatók küldésére akarja felhasználni. A Semmelweis Kártya Programhoz való csatlakozás érdekében a Semmelweis Egyetem polgára a fent leírt adatkezeléshez hozzájárul. A hozzájárulás önkéntes. Amennyiben a Semmelweis Egyetem polgára nem adja hozzájárulását, úgy a Semmelweis Kártya Programban történő részvétele nem lehetséges. A Semmelweis Egyetem polgára szükség szerint felveheti a kapcsolatot a Semmelweis Egyetemmel, hogy tájékoztatást kapjon a Semmelweis Kártya Programban tárolt személyes adatairól, illetve azok feldolgozásáról. Elérhetőség: csaladbarat@semmelweis-univ.hu

A SemmelWeis Kártya Programhoz kapcsolódó adatkezelési szabályok, ALAPELVEK

A jelen szabályok alkalmazása a 

Semmelweis Egyetem

által szervezett 

Semmelweis Kártya Program

résztvevőjére vonatkozik.

A  Semmelweis Egyetem a mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak, az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR), valamint a Semmelweis Egyetem adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatának megfelelően tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ön adatait. A Semmelweis Egyetemnek a Semmelweis Kártya Programmal kapcsolatos adatkezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra.

JOGI HÁTTÉR

A Semmelweis Kártya Program Adatkezelési szabályainak kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra: GDPR; Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv); iparági szabályok, ajánlások

Az Infotv. 3. § szerint

SZEMÉLYES ADAT:

az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

HOZZÁJÁRULÁS:

 az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

ADATKEZELŐ:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy ami az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

ADATKEZELÉS :

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi. 

TÁJÉKOZTATÁS

Szerződéses kötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozás: Netlient Kft. (2600 Vác, Háló köz 3.) Postacím: 2600 Vác, Háló köz 3., e-mail cím: info@ugyfelkartya.hu, weboldal: https://ugyfelkartya.hu

Az adatkezelés célja a Semmelweis Kártya Program rendszer nyilvántartása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: személyes adatok (név, szervezeti egység, egyetemen belüli azonosító, e-mail cím)

Az adatkezelés időtartama: a Semmelweis Kártya Programba történő bejelentkezéstől a Semmelweis Kártyáról történő lemondásig, vagy annak bevonásáig.

Jogorvoslat: Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.Kérelmére a Semmelweis Egyetem részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Elérhetőség: csaladbarat@semmelweis-univ.hu

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, aminek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c (http://www.naih.hu).

1. Cookie fájlok

Weboldalaink ún. Cookie-kat (sütiket) használnak, hogy ajánlatunk az Ön számára releváns, érdekes és felhasználóbarát legyen. A Cookie-k apró szövegfájlok, amelyek számítógépében, okostelefonjában, vagy más, az Ön böngészőjében használt eszközben tárolódnak. A cookie-król bővebb információ itt található. Cookie fájlokat használunk pl.:

 • a vásárlói kosár helyes működéséhez, hogy vásárlását a lehető legegyszerűbb módon fejezze be
 • az Ön bejelentkezési adatainak megjegyzéséhez, s így azokat nem kell ismételten megadnia
 • weboldalaink lehető legjobb idomulásához az Ön igényei szerint, a látogatottság, az Ön weboldalon történő mozgása és a kihasznált funkciók nyomon követése révén
 • információszerzés a reklámok megtekintéséről, hogy ne mutassuk olyan áru reklámját, amely Önt nem érdekli
Egyes cookie fájlok gyűjthetnek információkat, melyeket azután harmadik felek használhatnak fel, és amelyek pl. közvetlenül támogatják reklámtevékenységünket (ún. “harmadik fél cookieja”). Például a mi weboldalainkon található, a megvásárolt termékekről szóló információkat egy reklámügynökség internetes reklám -bannerek megjelenítése és adaptálása keretében megjelenítheti, az Ön által megnyitott weblapokon. Ezen adatok alapján azonban Ön nem beazonosítható.

2. A cookie fájlok felhasználása

A weboldalainkon használt cookie fájlok két alaptípusra oszthatóak fel. A rövid idejű, ún. „session cookie-k“, amelyek amint befejezi weboldalaink látogatását törlődnek. A hosszú idejű, ún. “persistent cookie-k” ezeknek elmentése az Ön készülékében sokkal hosszabb idejű, vagy addig van ott, amíg manuálisan nem törli (a cookie fájlok megőrzési ideje az Ön készülékében, magától a cookiek és az Ön böngészőjének beállításától függ).

A cookiek funkcióik szerint is feloszthatók:

 • analitikus /cookie-k/, amelyek azáltal, hogy megértjük, hogyan használják a webet a felhasználók, segítenek a webünk felhasználói kényelmének növelésében
 • konverziós /cookie-k/, amelyek lehetővé teszik számunkra a különböző értékesítési csatornák teljesítményének elemzését
 • tracking (figyelő) /cookie-k/, amelyek a konverziós cookiekkal kombinálva segítik a különböző értékesítési csatornák teljesítményének elemzését
 • remarketing /cookie-k/, amelyeket a reklámok személyre történő szabásához és a helyes célirányításához használunk
 • esszenciális /cookie-k/, amelyek a web alapvető funkcióképességéhez fontosak

3. A cookie fájlok elutasítása

A cookie fájlok használatának beállítása az Ön internetes böngészőjének részét képezi. Induló beállításban a legtöbb böngésző a cookie fájlokat automatikusan fogadja. A cookie fájlok a webböngészője segítségével elutasíthatók vagy az Ön által kiválasztott típusokra korlátozhatók. A webböngészőkről és a cookie fájlokat illető, előzetes beállításokról szóló információk a következő weboldalakon vagy az internetböngészők további dokumentációjában találhatók

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Android
A cookie fájlkezelés egy hatékony eszköze a http://www.youronlinechoices.com/hu/ weboldalon is rendelkezésre áll.